Hvem er vi og hva gjør vi?

Skogfrøverket

Skogfrøverket fasade 2018

Hvem er vi

Stiftelsen Det norske Skogfrøverk er en ideell organisasjon som har til formål å sørge for en landsdekkende skogfrøforsyning av god kvalitet.

Stiftelsen skal også drive rådgiving vedrørende frø- og planteforedling. I tillegg har Skogfrøverket ansvaret for oppbygging, drift og forvaltning av skogfrøplantasjer i hele landet. Skogfrøverket ligger på Hamar og ledes av et styre som representerer ulike deler av skogbruket, samt en representant for de ansatte.

Konglesanking

Gode frøår inntreffer med varierende mellomrom og er avhengig av værforhold og trærnes kondisjon. I lavlandet i Sør-Norge kan gode frøår på gran inntreffe så ofte som hvert 4. år. I høyereliggende strøk og i Nord-Norge vil det kunne gå 10 år eller lengre mellom de gode frøårene.

Konglesanking settes i gang når det er behov for å supplere frølagrene ved Det norske Skogfrøverk. Skogfrøverket har ansvar for at det til enhver tid finnes skogfrø av god kvalitet tilgjengelig for norske skogplanteskoler.

Skogplanteforedling

Gjennom skogplanteforedlingen jobber vi for mer arealeffektiv produksjon av kvalitetstømmer, økt opptak av karbon og høy genetisk variasjon som gjør skogen mer robust for klimaendringer. Forskningen viser at en skogeier nå kan regne med økt virkesproduksjon på  10 – 15% ved bruk av foredlet frø fra frøplantasjer framfor vanlig bestandsfrø, og denne foredlingsgevinsten øker etter hvert som foredlingsarbeidet utvikles.

Frø fra gran i en hånd

Tilvirkning og salg av frø

Frøverksdriften omfatter i hovedsak sanking av kongler og frø, samt framstilling, kvalitetsforbedring og omsetning av skogfrø.

Frøutvinningen skjer ved at konglene gjennomgår en tørkeprosess, også kalt klenging. Produktet fra denne prosessen blir kalt frøhams og består av matet og umatet frø samt urenheter som kongleskjell, barnåler, frøvinger, stilk og harpiks. Rent og spiredyktig frø er sluttproduktet som blir til etter en omfattende behandling av frøhamsen gjennom flere trinn.

Dronebilde frøplantasje

Frøplantasjer

Formålet med frøplantasjer er å produsere genetisk og fysiologisk godt frø for skogbruksformål. Skogfrøverket forvalter 26 ulike frøplantasjeanlegg for treslagene gran, furu, bjørk og svartor. Av disse er 17 anlegg med gran.  Vi har også frøplantasjer med fjelledegran for produksjon av frø til juletrenæringen.

Person som arbeider med frøspirer på et spirebord

Frøanalyser

Skogfrøverkets laboratorium utfører analyser som gir informasjon om kvaliteten på frø. Analysene utføres etter standardiserte metoder og regelverk fastsatt av ISTA (International Seed Testing Association).