Bærekraftig frøforsyning for verdiskaping i skogbruket

Skogplanteforedling

Overordnede mål

Strategi for fremtiden

Norsk skogplanteforedling skal:

 • Bidra til mer arealeffektiv produksjon av kvalitetstømmer i hele landet med formål om å øke skogbasert verdiskapning for skogeier, skogindustri og samfunn
 • Være bærekraftig og opprettholde høy genetisk variasjon i foredlingspopulasjonen og i plantematerialet som benyttes i skogbruket
 • Gi skoger med høyt opptak av CO2 og som er robust for klimaendringer
 • Bidra til sunn og kostnadseffektiv produksjon av juletrekvaliteter av gran og fjelledelgran
Bjørk kroner

Foredling av skogstrær

Langsiktig foredlingsprogram:

 • Gran
 • Furu
 • Fjelledelgran

Frøforsyning og veiledning:

 • Bjørk
 • Svartor

Frøproduksjon og bevaring:

 • Sibirsk lerk
 • Nobelgran
 • Contortafuru
 • Engelmannsgran
 • Sitkagran
 • Lutzgran

Frø- og plantemateriale for framtida

Skogplanteforedlingen skal bidra til å fylle to behov som verktøy i klimapolitikken:

 1. God tilpasning til framtidens klima for å redusere risiko for skader knyttet til klimatisk stress, sykdommer  og skadeinsekter
 2. Full utnyttelse av skogens produksjonspotensial for rask oppbygging av karbonlageret i tømmerskog

Strategien i korte trekk

 1. Skogfrøverket skal være en ledende aktør i nordisk skogplanteforedling på gran og fjelledelgran og forsyne skogbruket med et bedre frø- og plantemateriale
  for tømmerproduksjon og juletredyrking. Dette skal bidra til økt lønnsomhet i næringen.
 2. Foredlingen og frøplantasjene skal bidra til en bærekraftig forvaltning av granskogens genetiske variasjon
 3. De generelle foredlingsmålene er klimatilpasning, produksjon og kvalitet, men foredlingsmålene kan vektes forskjellig i ulike foredlingssoner og populasjoner
 4. Det er et langsiktig mål om full frødekning fra frøplantasjer for gran og fjelledelgran
 5. Det søkes etablert et prosjekt for å teste og øke tilgang på foredlet furufrø
 6. Granforedlingen skal fylle en viktig funksjon i klimapolitikken og levere produktive og robuste frø- og plantematerialer for økt binding av CO2
 7. Det etableres sentre for neste generasjons foredling og en biobank for frø-, pollen- og DNA-prøver
 8. Det skal etableres veiledningsverktøy for optimal bruk av ulike frøplantasjematerialer og provenienser for et klima i endring
 9. Forskningsbehov for å nå foredlingsmålene avklares i en egen forsknings og innovasjonsstrategi i samarbeid med NIBIO
 10. Nordisk samarbeid skal styrkes slik at foredlingen kan dra gjensidig nytte av forskning og veiledning på tvers av landegrensene
 11. Det skal arbeides målrettet med kompetanseheving og rekruttering til foredling og foredlingsforskning
 12. Skogfrøverket skal være foretrukket valg for informasjon og veiledning
 13. Robuste finansieringskilder er en forutsetning for gjennomføring av foredlingsstrategien