Frøplantasjer

Produksjon av foredlet frø

Formålet med en frøplantasje er å produsere genetisk og fysiologisk godt frø for skogbruksformål.

Skogfrøverket forvalter 32 ulike frøplantasjeanlegg for treslagene gran, furu, lavlandsbjørk og svartor. Av disse er 19 anlegg med gran,  4 med furu.  Vi har også frøplantasjer med fjelledegran for produksjon av frø til juletrenæringen.

De fleste frøplantasjene i Norge består av podninger av utvalgte avlstrær. Trær som er podet blomstrer villigere og i yngre alder enn trær fra frø. I en frøplantasje blir trærne stelt med tanke på blomstring og konglesanking, og trærne får derfor et annet utseende enn trær i vanlig skog. Trærne står i et systematisk radsystem med stor avstand mellom radene. Dette for at trærne skal få stor krone og gode forhold for blomstring, pollinering og frømodning, samtidig som det gir god oversikt over avlstrærne og bidrar til effektiv skjøtsel av arealet og enkelttrærne.

Frøplantasjene plantes med de beste individene fra foredlingsprogrammet og overfører foredlingsgevinsten til skogbruket. Granfrøplantasjene er dimensjonert til å produsere 50 millioner skogplanter årlig. Produksjonen i plantasjene er ikke jevn, også her er det variasjon i tid mellom frøårene. Skogfrøverket etablerer nå nye granfrøplantasjer kontinuerlig etter hvert som de gamle går ut av produksjon og avvirkes. De nye frøplantasjene vil settes sammen av mer grundig testet og bedre genetisk materiale enn de eldre.

OECD regelverket for handel med frø kategoriserer frøplantasjer som «kvalifisert» når frøplantasjen inneholder pluss-trær og «testet» når plusstrærne er testet i avkomforsøk. Våre eldste frøplantasjer, som etter hvert går ut av produksjon, er i den første kategorien og forventet genetisk gevinst er der 10 – 15 % økt volumproduksjon. Nyere frøplantasjer omfattes av kategorien «testet» og er 1.5- eller 2. generasjons frøplantasjer siden de inneholder testede foreldre og avkom fra testede foreldre. Forventet genetisk gevinst vil ligge mellom 15 – 25 % økning av volumproduksjonen avhengig av hvor godt foreldrene er testet, størrelsen på foredlingspopulasjonen i gitt foredlingssone og hvordan tilvekst og kvalitet har vært vært vektlagt i utvalget.
Skogfrøverket beregner prognoser for frøproduksjon i frøplantasjer. Disse viser tydelig hvor viktig det er at etablering og drift av er forutsigbar og effektiv for å sikre stabil frøforsyning.

 

Krav til frøplantasjearealer

En frøplantasje må etableres i riktig høydelag og på arealer som gir gode forhold for blomstring og frømodning. Det bør helst være lav risiko for bestøvning fra omkringliggende granskog og gode driftsforhold.

Ideelt oppfyller et frøplantasjeareal følgende kriterier:

  • Beliggenhet: 0 – 400 meter over havet avhengig av bruksområde for frøet som skal produseres.
  • Topografi:  Sør- sørvestvendt areal med gode solforhold
  • Arrondering: Sammenhengende areal som er framkommelig med traktor
  • Marktype Beitemark, dyrka jord eller skogsmark med jevne terrengforhold på middels til god bonitet.
  • Arealstørrelse 75 – 200 dekar