Frøplantasjer

Produksjon av foredlet frø

Formålet med en frøplantasje er å produsere genetisk og fysiologisk godt frø for skogbruksformål.

Skogfrøverket forvalter 32 ulike frøplantasjeanlegg for treslagene gran, furu, bjørk og svartor. Av disse er 19 anlegg med gran.  Vi har også frøplantasjer med fjelledegran for produksjon av frø til juletrenæringen.

De fleste frøplantasjene i Norge består av podninger av utvalgte avlstrær. Trær som er podet blomstrer villigere og i yngre alder enn trær fra frø. I en frøplantasje blir trærne stelt med tanke på blomstring og konglesanking, og trærne får derfor et annet utseende enn trær i vanlig skog. Trærne står i et systematisk radsystem med stor avstand mellom radene. Dette for at trærne skal få stor krone og gode forhold for blomstring, pollinering og frømodning, samtidig som det gir god oversikt over avlstrærne og bidrar til effektiv skjøtsel av arealet og enkelttrærne.

Krav til frøplantasjearealer

En frøplantasje må etableres i riktig høydelag og på arealer som gir gode forhold for blomstring og frømodning. Det bør helst være lav risiko for bestøvning fra omkringliggende granskog og gode driftsforhold.

Ideelt oppfyller et frøplantasjeareal følgende kriterier:

  • Beliggenhet: 0 – 400 meter over havet avhengig av bruksområde for frøet som skal produseres.
  • Topografi:  Sør- sørvestvendt areal med gode solforhold
  • Arrondering: Sammenhengende areal som er framkommelig med traktor
  • Marktype Beitemark, dyrka jord eller skogsmark med jevne terrengforhold på middels til god bonitet.
  • Arealstørrelse 75 – 200 dekar