Testing av skogfrø for Vestlandet

Vekstforholdene for skogtrær varierer mye i Norge, og på Skogfrøverket jobber vi for å finne fram til frø som gir godt klimatilpassede skogplanter i alle deler av landet

På Vestlandet har grana svært gunstige vekstvilkår med mye nedbør og lang vekstsesong. For denne landsdelen er det derfor ekstra viktig å finne fram til planter som likevel opprettholder god tømmerkvalitet.

Langsiktig arbeid

Jan-Ole Skage har deltatt i utvalgsarbeidet for Vestlandet siden arbeidet med Årøy trearkiv startet for over tretti år siden, og er nå ansvarlig for skogplanteforedlingen for gran på Vestlandet. Skage forteller at det på starten av 1990-tallet ble gjort et stort arbeid med å finne fram til de beste trærne på Vestlandet. Trærne som ble valgt ut ble felt og to stammeskiver ble tatt ut ved rota og 5 meter opp på stammen fra rotavskjær. Det ble gjort virkestekniske undersøkelser av hvert tre.

 

Grundig test av tømmerkvalitet

I 2017 startet arbeidet med å «spisse» utvalget i Årøy ytterligere, og etablere en helt ny frøplantasje med kun 40 av de aller beste klonene i Granvin i Hardanger. I tillegg blir ytterligere 60 kloner bevart i to egne tre arkiver i nærheten av frøplantasjen slik at vi til sammen har 100 ulike genotyper bevart. Igjen er det gjort ulike virkes tekniske tester for å velge ut det beste avlsmaterialet.

Det er gjort testing av både rått og tørt vike ved Sønnesyn sag i Luster gjennomført av Jan-Ole Skage, Merete Larsmon og Olav S. Haugse, pensjonert sagmester ved Granvin Bruk. Plankene ble undersøkt for svartkvist, sprekker, kuving, flatbøy, kantkrok, vindskjevhet og antall løs kvist og kvisthull, samt registrering av antall, lengde og bredde på kvaelommene.

Forsøksfelt i skogen

Vi ønsker også å teste avkommet til avlstrærne i forsøksfelt i skogen. Avkomtesting er et viktig grunnlag i vårt foredlingsarbeid, og vi følger da opp forsøkene med feltregistreringer av vekst, kvalitet og eventuelle skader i opp mot 20 år. Da får vi informasjon om hvor gode trærne det ble hentet frø fra til forsøksplantene, er som foreldre. Foreldretrær som får høyest avlsverdi blir valgt ut som avlstrær i framtidige frøplantasjer.

Skage har samlet inn frø fra mødrekloner etter åpen pollinering i Årøy trearkiv i frøårene 2015 (50 kloner) og 2019 (60 kloner). Dette frøet er sådd i to omganger og er dyrket frem på Gvarv i Telemark hos Norgesplanter. Planter av frø fra 2015-årgangen ble plantet ut i fire ulike forsøksfelt i 2023, og i 2024 skal planter fra frø fra 2019-årgangen plantes ut i fire nye forsøksfelt. Forsøksfeltene er lagt til lokaliteter som skal representere klimaet for hele det aktuelle bruksområdet for Vestlandet. Det er hittil plantet ut forsøk i kommunene Vindafjord, Voss, Sogndal og Volda. Det er også brukt ni ordinære handelspartier fra frøplantasjer og bestand i både Norge og Tyskland. Som standard plantes det ut 120 planter av hver sort, som fordeles på 30 blokker/gjentak på de fire forsøkslokalitetene.

Arbeidet med skogplanteforedling for Vestlandet er unikt fordi utvalget er gjort på bakgrunn av grundige visuelle tester og målinger på plank fra de 127 klonene med høyest kvalitet. Dette som et tillegg til fenotypisk utvalg på stående trær både i skogen, trearkiv og frøplantasje. Vi har stor tro på at frøet som Skogfrøverket om noen år kan sanke i Granvin frøplantasje vil gi godt klimatilpassede trær med meget god tømmerkvalitet.

Foto: Roar Ree Kirkevold, Jan- Ole Skage, Marte Friberg Myre