Foredling av hengebjørk

Det foregår nå et arbeid med å sikre viktige gener av hengebjørk og samtidig legge grunnlag for foredling av kvalitetsbjørk. Arbeidet gjøres i et samarbeidsprosjekt mellom Helge Hvoslef i Glommen Mjøsen Skog, Skogfrøverket og Skogplanter Østnorge.
Helge Hvoslef ved et av de utvalgte trærne i forsøksfelt på Sanderud i Stange. Foto; Marte Friberg Myre

I 1991 ble det plantet ur en stor forsøksserie med formål å teste forskjeller i produksjon mellom ulike populasjoner av hengebjørk. Plantemateriale fra svensk og finsk planteforedling ble også inkludert i forsøkene for å kunne bedømme forskjeller mellom foredlet og ikke foredlet materiale. Materialet det gjøres utvalg fra på Sanderud er beskrevet av Skrøppa og Kohmann (2018)

Nå ønsker Skogfrøverket å sikre dette materialet gjennom utvalgsarbeid og produksjon av podninger. Podningene vil bli plantet ut i arkiver og frøplantasjer.

Forsøksfeltene som benyttes i prosjektet ligger på Sanderud i Stange og ved Kise i Ringsaker. I tillegg blir det gjort supplerende utvalg fra et naturforynget bestand på Senstad i Ringsaker. Det er gjort registrering av diameter, høyde og kronehøyde, samt visuell kvalitetsvurdering av individene (stammerakhet, stammerundhet, kvistsetting, finkvistighet, skader) på alle de 204 utvalgte avlstrærne.

Med støtte i eldre måledata, diametermålinger og overlevelse etter gjentatte tynninger er det gjort utvalg av de best egnede provenienser og individer, som skal podes våren 2022. Dette materialet blir grunnlag for utvalg til frøplantasjer.

Neste steg er vurdering av virkesegenskaper  gjennom måling av densitet, styrkeegenskaper og fiberstruktur. Dette vil bidra til å definere gode kriterier for kvalitetsvurdering samt identifisere individer som kan være interessante for ulike nisjer (eks. utpreget rettfibret virke, flammebjørk).

Referanser:
Skrøppa, T., & Kohmann, K. (2018). Genetisk variasjon mellom og innen norske populasjoner av hengebjørk (Betula pendula) (NIBIO rapport, vol 4).

Skrøppa, T., & Solvin, T. M. (2019). Genetic variation and inheritance in a 9 x 9 diallel in silver birch (Betula pendula). Scandinavian Journal of Forest Research.

 

Helge Hvoslef registrerer stokker som skal sages til plank for virkestekniske undersøkelser. Foto: Marte Friberg Myre
Hengebjørk i forsøksfelt på Kise i Ringsaker. Foto: Marte Friberg Myre
Lunne med bjørkestokker som skal sages til plank for virkestekniske undersøkelser. Foto: Marte Friberg Myre